Connect with us

Uncategorized

กบ ทรงสิทธิ์ เผยช่วงชีวิตพลิกผัน

ปัจจุบัน กบ ทรสิทธิ์ ได้มาออก ร า ย ก า ร ของเพื่อนรัก อย่าง ดุ๊ก ได้มีการ โ ช ว์ การทำ อ า ห า ร


ที่เป็น สู ต ร ไม่ เ ปิ ด เ ผ ย ที่ไหนเลย ต่อมาได้มี พู ด คุ ย เรื่องราวต่างๆจนกระทั่งตอนนึง


ด้านกบ ได้เปิดเผยถึง อ ดี ต ของตัวเองว่า บ้านตน เ ค ย ล้ ม ล ะ ล า ย มาก่อน


และหลัง จ า ก นั้น ก็ทำให้ ชี วิ ต ของตน เ ป ลี่ ย นไป ไม่ได้เรียน เลยหันมา เ ปิ ด ร้ า น


ทำให้ พ บ กับ ห ม่ อ ม น้อย แล้วเริ่มเข้า ทำ ง า น แต่ว่าจาก เ ห ตุ ก า ร ณ์วันนั้น


มันสอน อ ะ ไ ร เยอะแยะให้กับตน จากเด็กมีบ้าน อ บ อุ่ น มี เ งิ น


ก ลั บจะต้องมาใช้ชีวิตแบบไม่ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย ทำให้ ร อ บ ค อ บ มากสุด


แต่ว่ามันก็คุ้ม เนื่องจากมัน ส อ น หลายอย่างให้กับเรา แล้วก็ทำให้เรามา ก ลั บ มามีวันนี้ และอยู่ ต รง นี้ ได้

error: Content is protected !!